Air blow gun Pro One used in industry

Vet du vad du letar efter?

Blåspistoler för säker renblåsning med tryckluft i tillverkningsindustrin

Manuell blåsning med tryckluft är vanligt förekommande inom industrin för att tillexempel rengöra, torka eller kyla föremål.

3 fördelar med Silvents blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Vid val av blåspistol är det viktigt att vara medveten om riskerna vid manuell blåsning med tryckluft. Silvents blåspistoler kombinerar säkerhet, låg ljudnivå och effektiv blåsning.

 

Säker blåsning med tryckluft

Blåsning med tryckluft kan vara farligt och skadligt om man inte hanterar arbetet professionellt. I USA finns föreskrifter upprättad av OSHA (Occupational safety and health administration), som reglerar användandet av blåspistoler. Anledningen till detta är att flertalet blåspistoler som finns på marknaden är farliga, då de vid blockering orsakar ett högt statiskt tryck. I det fall en operatör skulle råka blockera mynningen på en blåspistol är det enligt OSHA viktigt att detta tryck inte överstiger 30 psi. Om det statiska trycket överstiger 30 psi, uppfyller blåspistolen inte säkerhetskraven från OSHA. Om operatören skulle råka blockera mynningen med någon kroppsdel, och det statiska trycket överstiger 30 psi, är risken att tryckluften tränger in under huden eller in i blodomloppet. Luft i blodomloppet, även kallat luftembolism, kan leda till allvarliga skador och det finns även händelser som resulterat i dödsfall.

Att installera en blåspistol som uppfyller säkerhetskraven från OSHA innebär en ökad säkerhet och en förbättrad arbetsmiljö för operatörerna. För att minimera risken för luftembolism är Silvents munstycken designade för inte kunna blockeras totalt.

 

Tyst blåsning med tryckluft

Ofta orsakar blåsning med tryckluft höga ljudnivåer, som är skadliga för de som arbetar i närheten av ljudkällan. Hörselskador och hörselnedsättning är ofta successivt framträdande, vilket försvårar arbetet med att säkerställa skadeorsaken. I Schweiz finns en lag som reglerar vilka blåspistoler som får lov att användas i industrin. Det är SUVA (Swiss National Accident Insurance Fund) som upprättat lagen. För att vara godkänd enligt SUVA måste ljudnivån vara under 85 dB(A). Testerna utförs av SUVA och varje produkt som uppfyller kraven certifieras. Även i de flesta andra länder finns det lagar angående maximal ljudexponeringsnivå.

Silvents blåspistoler, kan tack vare Silvent teknologin, kombinera tyst och effektiv blåsning med tryckluft. De produkter som är godkända enligt SUVA är tydligt utmärkta med detta på produktsidorna. Där finns även respektive produkts certifikat att ladda ned.

 

Effektiv blåsning med tryckluft

För att möjliggöra effektiv blåsning med tryckluft är det viktigt att nyttja tryckluften rätt och minimera turbulensen. För att göra detta är det viktigt att blåspistolen eller blåsröret är utrustat med ett blåsmunstycke.

Silvents blåsmunstycken är designade för att ge en likformig, jämn och rak luftstråle som minimerar turbulensen och maximerar blåskraften, vilken ofta även kan benämnas som en laminär luftstråle. Den laminära luftstrålen nyttjar den omkringliggande luften och minskar energiförlust på grund av turbulens. Detta gör att tryckluften nyttjas på ett optimalt sätt.

Tryckluftsäkerhet - Uppfyll OSHAs krav

Blåspistoler för olika industrier och arbetsuppgifter

Det finns många olika typer av blåspistoler, utvecklade för att underlätta arbetet för operatörerna i industrin. Silvents blåspistoler finns därför i 6 olika serier, anpassade för olika arbetsuppgifter.

Avtryckare anpassad efter användaren

Blåspistolerna i Silvents 500-serie ger användaren möjlighet att välja om denne vill ha en lång, traditionell, avtryckare eller en kort avtryckare. Den korta avtryckaren är designad för att ge ett bra grepp vid manövrering med en till två fingrar. Den unika designen ger ett ergonomiskt grepp, som även passar mindre händer.
Silvent air gun with a short trigger.

Toppanslutning för ökad ergonomi och säkerhet

För att möjliggöra mer ergonomiska arbetsrörelser är det möjlighet att ansluta Silvents 007-serie från botten eller toppen. Ofta ansluts blåspistoler från botten, men för ergonomin och säkerheten är det oftast bäst att ansluta den från toppen. En toppansluten blåspistol minskar risken för att operatören snubblar över den anslutna slangen och toppanslutningen möjliggör ofta även mer ergonomiska rörelser. Samtliga blåspistoler i 007-serien går att anslutas via antingen toppen eller botten, beroende på vad operatören anser lämpligast.

Silvent air gun 007 with top connection.

Hög blåskraft för krävande applikationer

Det finns applikationer som kräver högre blåskraft än en vanlig blåspistol. I många fall är det då vanligt att företag konstruerar en egen lösning, ofta ett blåsrör försett med en kulventil. Detta är en säkerhetsrisk för operatören och de som arbetar i dennes närhet, då denna typ av lösning sällan är utrustade med dödmansgrepp. Dödmansgrepp innebär att tryckluftsflödet stängs av om operatören tappar greppet, vilket är speciellt viktigt vid höga blåskrafter då risken för skador ökar. För att förbättra säkerheten har Silvent tagit fram blåspistoler med högre blåskraft, utrustade med död-mans-grepp. Blåspistolerna finns i flera olika modeller och kan vara allt ifrån dubbelt så starka som upp till 30 gånger starkare än en vanlig blåspistol. Denna typ av blåspistoler används bland annat inom pappers-, betong- och stålindustrin.

 

 

Blåspistolhandtag med två blåskraftlägen

Det finns även applikationer som kräver mindre blåskraft. Vid denna typ av applikation är det både svårare och kostsamt att använda mer tryckluft än nödvändigt. För att möjliggöra justerbar blåskraft har Silvent tagit fram en blåspistol serie, 007-serien, med ett så kallat smygläge. Smygläget har i de flesta fall tillräckligt med blåskraft för att utföra jobbet, vilket gör att det är möjligt att spara energi och även sänka ljudnivån. I de fall de krävs mer blåskraft är det möjligt att använda det andra blåsläget, som ökar blåskraften. Detta gör att operatören kan reglera blåskraften beroende på arbetsuppgiften och därmed spara energi och förbättra ljudmiljön, till skillnad från en vanlig blåspistol som ofta endast har ett blåskraftläge.

 

Blåspistoler med ”mjukt” munstycke som inte repar

Vid renblåsning av ömtåliga produkter, som inte får repas kan det vara fördelaktigt att använda en blåspistol med ett ”mjukt” blåsmunstycke, som inte ger skrapmärken. Blåsmunstyckena är framtagna i mjukare material så som PEEK eller EPDM och minskar risken för att produkten skrapas. Blåspistol med munstycke som inte skrapar, går att beställa i de flesta av Silvents blåspistolserier. Blåsmunstyckena är, på vissa blåspistoler, även monterade på fjädrande blåsrör, vilket innebär att kraften mot underlaget minimeras.

En vanliga blåspistol vs. en Silvent blåspistol

Blåspistoler med tillbehör för ökad säkerhet

Blåsning med tryckluft kan innebära säkerhetsrisker om man inte är medveten om farorna och arbetar på ett professionellt sätt. Det finns även vissa blåspistoltillbehör som ökar säkerheten för operatören och minskar risken för skador.

Blåspistoler med förlängt blåsrör ökar säkerhetsavståndet

Blåspistoler kan utrustas med längre blåsrör, som gör det enklare att nå blåsområden på längre avstånd. Denna typen av blåspistoler, med förlängningsrör, kan bland annat vara användbara när operatören behöver hålla sig utanför ett säkerhetsområde, eller nå längre in i en maskin, utan att utsätta sig själv för fara. Det finns utöver detta en rad andra arbetsmiljörelaterade fördelar. Ett längre blåsrör ger ofta operatören ett bättre två hands grepp, som ger en ergonomiskt bättre arbetsställning. Detta är framförallt viktigt vid högre blåskrafter, för ökad kontroll. Med en blåspistol med förlängt blåsrör står operatören även längre ifrån blåskällan, vilket sänker den upplevda ljudnivån. De flesta blåspistolserierna kan beställas med förlängningsrör i olika längder.
Operator holding the air blow gun 767-L-1000 with industrial background.

Blåspistoler som minskar risken för ögonskador

Vid renblåsning kan smuts, vätskor och spån studsa tillbaka mot operatören och orsaka både kropps- och ögonskador. Ögonskador är en av de mest vanligt förekommande riskerna vid blåsning med tryckluft. För att öka säkerheten och för att skydda operatören mot damm och mindre partiklar finns blåspistoler som kan utrustas med antingen en luftsköld eller en skyddskärm. Luftsköld och skyddsskärm går att beställa till ett flertal av Silvents blåspistolserier.

Hand holding the air blow gun 007-S with an safety shield.

Svivel som underlättar arbetsrörelserna vid hög blåskraft

Vid blåsning med höga blåskrafter kan det vara fördelaktigt att använda sig av en svivel, som gör att tryckluftsslangen och blåspistolen blir enklare att manövrera. Detta bidrar även till mer ergonomiska arbetsrörelser. Sviveln är framtagen för att underlätta arbetet med blåspistolerna i Silvents 4000-serie.

Installation av blåspistoler

Installationen av en blåspistol är viktig för att garantera ett bra slutresultat.

 

Rätt dimension på matningsledningen

Det vanligaste misstaget är att underdimensionera lufttillförseln, vilket gör att det inte går att nyttja blåspistolens fulla blåskraft. För att blåspistolen ska fungera på bästa möjliga sätt är det därför viktigt att använda rätt diameter på matningsledningen. Det är även viktigt att tänka på att tryckluftssystemet inte är underdimensionerat, då detta ger upphov till tryckfall. Även tryckfall kan medverka till att blåspistolen inte fungerar som förväntat.

 

Undvik läckage med gängtejp

För att undvika läckage bör gängtejp eller annan tätning användas vid anslutningen till kopplingen. Detta är är viktigt för att garantera effektivitet och god blåskraft. Läckage kan även vara kostsamt i längden, då tryckluften inte kan nyttjas på ett effektivt sätt. För att garantera att anslutningen sluter tätt är det viktigt att det blir en förspänning på gängan, därför ska verktyg alltid användas vid fastgängning av anslutningen.

 

Installera snabbkopplingen rätt

Ofta installeras snabbkopplingen i direkt anslutning till blåspistolen. Detta ökar vikten och därmed risken för slitage på lederna. För att undvika detta och förbättra ergonomin, rekomenderas att snabbkopplingen istället installeras i tryckluftsslangens andra ände. Detta möjliggör fortfarande snabba och enkla byten, men minskar risken för förslitningsskador.

Viktigt med rätt lufttillförsel

Välj rätt blåspistol

Silvent har 6 olika blåspistolsmodeller som är anpassade för att användas i industrin. 3 av modellerna har en normal blåskraft, som klarar de vanligast förekommande blåsarbetena. De 3 andra modellerna är så kallade blåspistoler med hög blåskraft, som är speciellt framtagna för krävande applikationer då extra stark blåskraft behövs.

Blåspistoler i Pro One-serien

Pro One-serien har en normal blåskraft och en G 1/4″ anslutning.

 • Ergonomisk, tyst och effektiv blåsning
 • Utrustad med Silvents multilaval teknologi
 • Kan beställas med förlängningsrör, luftsköld eller skyddsskärm.

Silvent air blow gun.

Blåspistoler i 007-serien

007-serien har en normal blåskraft och en G 1/4″ anslutning.

 • Utrustad med smygläge
 • Topp- och bottenanslutning
 • Kan beställas med förlängningsrör, luftsköld eller skyddsskärm.

Silvent air blow gun 007-S.

Blåspistoler i 500-serien

500-serien har en normal blåskraft och en G 1/4″ anslutning.

 • Ergonomiskt grepp även för mindre händer
 • Lång eller kort avtryckare
 • Kan beställas med förlängningsrör eller luftsköld

Silvent air blow gun 59002W.

Blåspistoler i 2000-serien

2000-serien har upp till 5 gånger starkare blåskraft, jämfört med en vanlig blåspistol, och en G 3/8″ anslutning.

 • Traditionellt utformad blåspistol med hög blåskraft
 • Erbjuds med soft grip handtag, som isolerar mot värme och kyla
 • Kan beställas med förlängningsrör eller luftsköld

 

Silvent air blow gun 2055-S-G.

Blåspistoler i 750-serien

750-serien har upp till 12 gånger starkare blåskraft, jämfört med en vanlig blåspistol och en G 1/2″ anslutning.

 • Hög slittålighet
 • Kort eller långt tumreglage
 • Kan beställas med förlängningsrör

Silvent air blow gun 767-L

Blåspistoler i 4000-serien

4000-serien har upp till 30 gånger starkare blåskraft, jämfört med en vanlig blåspistol och en G 3/4″ anslutning.

 • Utrustad med dödmansgrepp
 • Bör användas tillsammans med en justerbar svivel
 • Kan beställas med förlängningsrör

Silvent high force air blow gun 4015-LF.

Mer kunskap på vår blogg

Några av våra produkter