Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Silvents pneumatic muffler with warning indicator, showing that it is time to replace the muffler.

Vet du vad du letar efter?

Pneumatisk ljuddämpare för tryckluft som underlättar underhållsarbetet

Bullret från tryckluftsventiler är mycket farligt. En enkel åtgärd är att utrusta tryckluftventilernas avluftningsportar med pneumatiska ljuddämpare. Detta dämpar bullret men orsakar ofta driftstörningar. Ett välkänt problem med pneumatiska ljuddämpare är att filtret förr eller senare, sätter igen av föroreningar. I vissa fall har man fått prioritera bort bullerbekämpning på grund av problemen med igensättning.

Silvents pnuematiska ljuddämpare har inbyggda varningsindikatorer. Förenklat innebär tekniken att dämparen själv ställer in den optimala kombinationen av flödeskapacitet och ljuddämpning tack vare det dynamiska inre filtret, detta medför att driftstörningarna minimeras.

3 anledningar till att använda Silvents pneumatiska ljuddämpare för tryckluft

Silvents pneumatiska ljuddämpare sänker ljudnivån, minskar risken för driftstopp och förenklar underhållsarbetet. De inbyggda varningsindikatorerna gör det enkelt att identifiera vilken ljuddämpare som behöver ersättas samt minskar risken för att mottrycket ska bli för högt.

 

Konstant genomflöde

Ett välkänt problem med konventionella ljuddämpare är att filtret, den så kallade diffusorn, förr eller senare, sätter igen av föroreningar och orsakar:

  • Svårlokaliserade driftstörningar
  • Kostsamma maskinstopp
  • Bullerproblemet bortprioriteras, till följd av ovanstående punkter

 

Detta har inneburit att många drifttekniker skruvat bort ljuddämparna från ventilernas avluftningsportar för att undvika dessa typer av problem. Man har fått prioritera bort bullerbekämpning på grund av problemen med igensättning.

För att förenkla användbarheten av ljuddämpare i pneumatiksystem har Silvents pneumtiska ljuddämpare en fast yttre diffusor och en rörlig inre diffusor. Tekniken i de pneumatiska ljuddämparna ställer själv in den optimala kombinationen av flödeskapacitet och ljuddämpning tack vare det dynamiska inre filtret, vilket medför att risken för driftstörningar minimeras. Genom tvåkammarsystemet förses ljuddämparen med ny filteryta allt eftersom den gamla ytan blivit tät. På så sätt säkerställs ett lågt mottryck och en effektiv bullerdämpning. Detta innebär även att ljuddämparens livslängd förlängs avsevärt.

 

Indikator för att undvika onödiga driftstopp

Det kan vara svårt att se när en konventionella ljuddämpare blir igensatt, vilket skapar problem för operatören, då underhållsarbetet försvåras. Om ljuddämparen sätts igen, men inte byts, är risken att det uppstår driftstörningar och att applikationens effektivitet försämras.

För att underlätta underhållsarbetet har Silvents pneumatiska ljuddämpare försetts med ett välutvecklat varningssystem. När ljuddämparen är igensatt och hela filterytan använts indikeras detta med en röd linje, somtydligt visar för operatören vilken ljuddämpare som behöver bytas.

Fördelar med Silvents ljuddämpare med indikator:

  • Indikerar innan problem uppstår
  • Minimerar risken för kostsamma maskinstopp
  • Möjliggör prioritering av bullerbekämpning utan att driftsäkerheten påverkas

DEN PATENTERADE LÖSNINGEN

1. Varningsmarkering
Indikerar tydligt innan problem uppstår i pneumatiksystemet.

2. Tvåkammarsystem
Minskar mottrycket då expansionsvolymen ökar och ny filteryta exponeras.

3. Inre diffusorn
Skjuts ut från den yttre ljuddämparkammaren vid för högt mottryck.

4. Yttre diffusorn
Dämpar effektivt bort buller tack vare optimalt uttnyttjande av materialvolymen.

Illustration of Silvent's mufflers.

Effektiv ljudnivåsänkning

Tryckluft kan ge upphov till höga och skadliga ljudnivåer. Vid avluftning av tryckluftsventiler är det vanligt med så kallade peak-ljud, som kan vara skadligt även under kortare perioder. Det är därför vikgtigt att ständigt arbeta med att sänka ljudnivåerna i den utsträckning det är möjligt. Ett bra sätt att minska bullret vid avluftning av tryckluftsventiler i maskiner är att installera pneumatiska ljuddämpare.

Silvents pneumatiska ljuddämpare reducerar bullret från pneumatikventiler med upp till 30-35 dB[A] i jämförelse med ett odämpat utlopp. Detta gör stor skillnad för operatörerna, då en sänkning med 10 dB(A) innebär en halvering av ljudnivån.

1. Minimerar mottrycket

Tvåkammarsystemet minskar mottrycket då expansionsvolymen ökar och ny filteryta exponeras.

2. Bibehålla hög arbetskapacitet

Ljuddämparen är självreglerande i förhållande till mottrycket, vilket innebär att arbetskapaciteten på maskinen kan bibehållas.

3. Indikerar igensättning

Indikerar tydligt innan ljuddämparens filter blir igensatt och innan problem är på väg att uppstå i pneumatik-systemet.

Anslutning och tryckkapacitet vid avluftning av tryckluftsventiler

Vid installation av en pneumatisk ljuddämpare finns det två aspekter att ta hänsyn till; anslutningen och tryckkapaciteten.

Till skillnad från övrig pneumatikutrustning är det inte lika viktigt att täta anslutningsgängan på en pneumatisk ljuddämpare. Detta beror på att ljuddämparens huvudsakliga uppgift är att dämpa ljudet från avluftsporten, samtidigt som luften expanderar genom den. Ljuddämparen är enkel att installera och därför rekommendas installation med hjälp av enbart handkraft.

Vid dimensionering av tryckluftssystem är utströmningstiden starkt påverkad av volym och tryck hos den inneslutande luften. Ljuddämparna är designade för att användas i avluftningsportar på pneumatiska ventiler. Detta medför att trycket vid ljuddämparen inte är detsamma som matningstrycket, utan mycket lägre och beroende på mängden luft som expanderar. Därför är ljuddämparens flödeskapacitet en viktig faktor att ta hänsyn till för att undvika onödigt mottryck i systemet. Om applikationen är väldigt känslig för mottryck bör man välja en ljuddämpare med extra stor flödeskapacitet. Värdet som redovisas för max flödeskapacitet genom ljuddämparen är uppmätt vid 5 bars tryck. Genomflödet är den luftmängd som ljuddämparen släpper igenom utan att ”lösa ut” vid kontinuerlig drift över en ventil.

Mer kunskap på vår blogg

Några av våra produkter