Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Förslag på åtgärder

Det finns en rad olika åtgärder som sänker bullernivåerna. För att kunna ta fram ett åtgärdsförslag är det först viktigt att först genomföra ljudnivåmätningar.

Ljudnivåmätning

 

För att kunna mäta ljudnivån behöver man en ljudnivåmätare som anger uppmätt ljudtrycksnivå i enheten dB(A). Mätningen utförs genom att rikta mätarens mikrofon mot ljudkällan, på ett avstånd av en meter (1 m) och med 90° vinkel mot ljudriktningen. Detta kan enkelt utföras på egen hand. Det man behöver tänka på är att använda en ljudnivåmätaren som uppfyller IEC 61672 klass 2 (har ersatt IEC 60651 (651) typ 2) , ANSI 51.4 kraven för att kunna lita på mätresultaten.

För att mäta den ekvivalenta ljudnivån under exempelvis ett åtta timmars arbetspass krävs en dosimeter som bärs av den person vars bullerexponering man vill mäta. En dosimeter är en mätare som man bär med sig och den mäter det totala buller som en person har blivut utsatt för under mättiden.

Börja med att mäta det buller som de enskilda arbetstagarna utsätts för. Även den allmänna bullernivån skall mätas men observera att det är viktigt att mätningarna görs under representativa arbetsförhållanden. Jämför de värden som uppmäts med gränsvärdena i bullerföreskrifterna.

Gör en kartläggning över hur ljudnivån varierar i arbetslokalen eller på arbetsplatsen. Mätningen redovisas bäst genom s.k. bullerkartor. Bestäm de olika bullerkällornas bidrag till det buller arbetstagarna utsätts för. Här är det viktigt att ta med både ljudkällorna, bullernivån och den tid man utsätts för bullret. Detta arbete bör utföras av en expert inom området eftersom det kräver både mer avancerad utrustning och mer detaljkunskap.

Åtgärdsprogram

 

När man har kartlagt bullret noggrant kan man ta fram ett åtgärdsförslag. Det är då viktigt att även arbetstagare och skyddsombud får komma med förslag och synpunkter. Ofta behövs också en kombination av åtgärder, det kan exempelvis vara:

– Åtgärder direkt vid maskin eller bullerkällan

– Inbyggnad av bullerkällan

– Byte av maskiner och utrustning mot tystare modeller

– Byte eller förändring av arbetsmetod

– Åtgärder i arbetslokalen med t ex ljudabsorberande material och avskärmningar

– Ljudisolerad manöver- eller övervakningshytt

– Arbetsrotation

Praktiska hänsynstaganden

 

Att ersätta traditionella, bullrande maskiner och tillverkningsprocesser med nya ljudnivåsänkande metoder är ofta en kapitalintensiv verksamhet.

Den alternativa metoden vad gäller skyddsåtgärder mot buller på arbetsplatsen, är att utbilda de anställda i säker användning av hörselskydd. I ett sådant scenario blir skyddsåtgärderna för de anställda baserade i mindre utsträckning på tekniska lösningar; istället ligger tyngdpunkten på att kontrollera de anställdas attityd och sätt att använda hörselskydd.

Forskning och studier på området visar emellertid att användandet av hörselskydd är en mindre effektiv metod att bekämpa bullerskador på, beroende på de negativa sidoeffekter som kan uppstå på arbetsplatsen, exempelvis obekvämlighet och svårigheter att kommunicera med varandra.

I det avseendet är det viktigt att göra ett korrekt val av hörselskydd. Valet av lämpligt hörselskydd beror på den aktuella bullersituationen på arbetsplatsen. Hörselskyddet måste ha de rätta akustiska egenskaperna så att det isolerar vid de frekvenser där bullret förekommer.

Tillverkare av hörselskydd tillhandahåller medelvärde och standardavvikelse för den dämpande effekten av deras produkt vid olika frekvenser, vilket hjälper till att beräkna det förmodade bullerskyddet vid olika frekvenser.

VÅR LÖSNING

Pro One

Läs mer