Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Fakta om ljud och buller; lagar och föreskrifter

Det finns olika föreskrifter som reglerar vilka bullernivåer som är tillåtna på arbetsplatsen. I Europa regleras detta av EU-direktivet 2006/42/EC medans det i USA regleras av OSHA 1910.95 ”Occupational noise exposure”. OSHA är en förkortning av ”Occupational Safety and Health Administration”, vilket är det federala organ som ansvarar för genomförandet av arbetsmiljölagstiftningen i USA. Det finns även de länder som har strängare nationella krav än vad som anges i EU-direktiven eller OSHA.

Lagar och föreskrifter

 

Föreskrifter om vilket buller som kan tillåtas på arbetsplatser ges i bl.a. EU-direktivet 2006/42/EC och i de amerikanska föreskrifterna OSHA 1910.95 ”Occupational noise exposure”. OSHA är en förkortning av ”Occupational Safety and Health Administration”, vilket är det federala organ som ansvarar för genomförandet av arbetsmiljölagstiftningen i USA. Det finns även de länder som har strängare nationella krav än vad som anges i EU-direktiven eller OSHA.

Enligt EU-direktivet krävs det att man skall uppfylla lägsta möjliga ljudnivå med hänsyn till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa bullret, speciellt vid ljudkällan. Vid överskridande av angivna riktvärden skall orsaken utredas. Ett tidsplanerat åtgärdsprogram skall utarbetas och genomföras. Bullerexponeringen skall reduceras så långt praktiskt möjligt under angivna värden.

Fullgod information skall lämnas till arbetstagare om överskridanden samt vilka åtgärder som vidtas. Information skall även ges om de hörselskaderisker som exponeringen kan innebära samt om skyldigheten att bära hörselskydd.

Maskiner och tekniska anordningar skall vara konstruerade enligt den aktuella tekniska utvecklingens förutsättningar att reducera buller. Det är alltså viktigt att följa den tekniska utvecklingen med avseende på bullerbekämpning. Bullerreducering direkt vid Ijudkällan är i allmänhet mest effektiv och ekonomisk.

Vid bedömning av vad som är minsta praktiskt möjliga bullerexponering är det viktigt att hänsyn tas till aktuell teknisk utveckling och möjligheterna att begränsa bullret.

EU-direktivet medför att den tidigare hänvisningen till bulleråtgärdernas ekonomiska rimlighet inte längre kan utnyttjas. Avsikten med EU:s direktiv är bl a att företag och länder inte skall kunna konkurrera med hjälp av dålig arbetsmiljö.

Internationella och nationella föreskrifter

 

I stort sett all lagstiftning avseende bullerbekämpning på arbetsplatser anger gränsvärdet för maximal ljudnivå till mellan 85 och 90 dB(A) Leq för åtta timmars exponering. Detta baseras på riktlinjerna i den internationella standarden ISO 1999:1990.

Det europeiska direktivet 2003/10/EC, avseende risker vid exponering av buller i arbetet, anger det maximala gränsvärdet till 87 dB(A) Leq för en åtta timmars arbetsdag.

Frankrike, Sverige, Norge, Nya Zeeland och Spanien tillåter 85 dB(A) Leq för åtta timmars arbetsdag och med en halveringsnivå på 3 dB(A) medan man i USA tillåter 90 dB(A) för en åttatimmarsdag och en halveringsnivå på 5 dB(A).

Med halveringsnivå menas; om halveringsnivån är 3 dB(A) innebär det att om ljudnivån ökar med 3 dB(A), så halveras tiden som en person kan exponeras för denna ljudnivå.

I Storbritannien anger de nationella föreskrifterna (Control of Noise at Work Regulations 2005) ett gränsvärde på 87 dB(A) Leq för åtta timmars exponering, i linje med EC-direktivet.

Utvecklingsländerna har traditionellt anammat de lagar och regler som industriländerna fastställt, utan att ta någon större hänsyn till lokala omständigheter. Exempelvis i Indien har man sedan 1948 en gräns på 90 dB(A) för åtta timmars exponering, men eftersom de flesta fabriker i Indien har sex dagars arbetsvecka blir den totala exponeringen 48 timmar per vecka. Detta ger då en högre sammanlagd exponering än vad som har fastställts i industriländerna.

OSHA 1910.95 fastställer gränsvärden för bullerexponering på arbetsplatsen. Gränsvärdena baseras på en arbetares avvägda medelvärde under en åtta timmars arbetsdag. OSHA anger högsta tillåtna exponeringsnivå, PEL (Permissible exposure limit) till 90 dB(A) för alla som arbetar åtta timmar per dag. Dessa värden gäller för en halveringsnivå på 5 dB(A).

NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) i USA rekommenderar att den ekvivalenta bullernivån som en arbetare exponeras för skall begränsas till 85 dB(A) för en åttatimmarsdag för att minimera risken för hörselskador. NIOSH har, baserat på uppdaterade litteraturstudier, upptäckt att betydande hörselskador kan uppstå redan vid gränsvärden i nivå med OSHA PEL. NIOSH rekommenderar också en halveringsnivå på 3 dB(A) så att varje ökning med 3 dB(A) halverar den tillåtna exponeringstiden.

Exempel: OSHA tillåter åtta timmars exponering för ljudnivåer på 90 dB(A) men bara två timmars exponering för 100 dB(A). NIOSH rekommenderar att man begränsar åttatimmarsexponeringen till under 85 dB(A). För 100 dB(A) rekommenderar NIOSH mindre än femton minuters exponering per dag.

1981 införde OSHA nya krav för att skydda arbetare inom tillverkningsindustrin. I de fall där arbetaren utsätts för en avvägd ekvivalent ljudnivå på 85 dB(A) eller mer under ett åtta timmars arbetsskift, måste arbetsgivaren implementera ett hörselskyddsprogram (Hearing Conservation Program). Detta innebär att arbetsgivaren måste mäta ljudnivån, erbjuda gratis årliga hörselkontroller, tillhandahålla hörselskydd och utbildning samt utvärdera skyddsåtgärder, såvida man inte med hjälp av förändrade arbetsmetoder, verktyg och utrustning kan säkerställa att arbetaren exponeras för mindre än 85 dB(A).

6 viktiga punkter om decibel som du bör veta.

Läs mer

Vi pratar ofta om att vi måste förhindra buller på arbetet, men varför?

Läs mer