Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Säkerhetsljuddämpare

Bullret från tryckluftsventiler är mycket farligt. En enkel åtgärd är att utrusta ventilernas avloppsportar med ljuddämpare. Detta dämpar bullret men orsakar ofta driftstörningar. Ett välkänt problem med ljuddämpare är att filtret förr eller senare, sätter igen av föroreningar. I vissa fall har man fått prioritera bort bullerbekämpning på grund av problemen med igensättning.

Silvents ljuddämpare har inbyggda varningsindikatorer. Förenklat innebär tekniken att dämparen själv ställer in den optimala kombinationen av flödeskapacitet och ljuddämpning tack vare det dynamiska inre filtret, detta medför att driftstörningarna minimeras.

Buller anses av många forskare och experter vara en av vår tids största miljöproblem. Alarmerande rapporter visar att allt fler skadas av buller. Detta har gjort att lagar och förordningar inom bullerområdet har skärpts under senare år. Dessvärre är kunskapen om bullrets risker fortfarande begränsad hos de flesta.

Ofta råder uppfattningen att buller är något som hör ihop med tillverkningsindustrin och att man vänjer sig vid det. Men sanningen är den att man vänjer sig inte vid buller – man skadas av det och en skadad hörsel går aldrig att reparera

 

Användning av ljuddämpare

 

Bullret från tryckluftsventiler är mycket farligare och ger upphov till många fler hörselskador än de flesta känner till. Faktum är att 70-80% av hörselskadorna inom verkstadsindustrin orsakas av tryckluftsbuller. Ändå är det till största delen ett helt onödigt ljud. För med rätt teknik kan tryckluftsbuller i princip helt elimineras. En enkel åtgärd är att utrusta ventilernas avloppsportar med ljuddämpare. Fördelarna är många och välkända:

  • Minskad risk för hörselskador såsom tinnitus, hörselnedsättning, dubbelhörande och ljud överkänslighet
  • Bättre arbetsmiljö
  • Ökad prestationsförmåga

 

Problem med igensättning

 

Ett välkänt problem med konventionella ljuddämpare är att filtret, den så kallade diffusorn, förr eller senare, sätter igen av föroreningar och orsakar:

  • Kostsamma maskinstopp
  • Svårlokaliserade driftstörningar
  • Olycksrisk vid explosion

Detta har inneburit att många drifttekniker skruvat bort ljuddämparna från ventilernas avloppsportar för att undvika dessa typer av problem. Man har fått prioritera bort bullerbekämpning på grund av problemen med igensättning.

 

Varningsindikator är lösningen

 

Silvent har genom forskning utvecklat en ny unik och patenterad serie säkerhetsljuddämpare med inbyggda varningsindikatorer. Förenklat innebär tekniken att dämparen själv ställer in den optimala kombinationen av flödeskapacitet och ljuddämpning tack vare den dynamiska inre diffusorn. Samtidigt som man byggt in ett välutvecklat varningssystem som indikerar innan ljuddämparna sätts igen. Användningen av säkerhetsljuddämpare innebär att man:

  • Minimerar kostsamma maskinstopp
  • Indikerar innan problem uppstår
  •  Minskar risken för arbetsolyckor
  •  Möjliggör prioritering av bullerbekämpning

 

Våra säkerhetsljuddämpare

 

Se alla våra säkerhetsljuddämpare under sidan Produkter – Säkerhetsljuddämpare.