10
Sanningar
om blåsning med tryckluft.

Genom några exempel ur vardagen vill vi visa på riskerna med att använda tryckluft. Risker som tyvärr inte alla tar på allvar idag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 av 10 blåspistoler som används idag är livsfarliga.

Du vet att du utsätter dig för livsfara när du kliver ut på en väl trafikerad gata utan att se dig för. Men visste du att liv riskeras när blåspistoler utan säkerhetsmunstycke används? Dödsolyckor har inträffat då luft har trängt in i blodomloppet. Har ni blåspistoler på din arbetsplats som kan ge livshotande skador?

Silvents lösning:

Munstycket på Silvents säkerhetspistoler kan inte blockeras av en hand. Det maximala Silventtrycket, som kan byggas upp mot huden, är så lågt att risken för att luftbubblor ska tränga in i blodomloppet och förorsaka svåra skador minimeras. Silvents säkerhetspistoler uppfyller myndigheternas högt ställda säkerhetskrav.

Med en OSHA-mätare kan du enkelt kontrollera om en blåspistol är säker. 9 av 10 blåspistoler uppfyller inte myndigheternas krav.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Få vet hur mycket tryckluft verkligen kostar.

I duschen använder du ett munstycke som strilar vattnet effektivt över kroppen. Det är en självklarhet för de flesta av oss och dessutom spar munstycket vatten och energi. Varför resonerar du inte likadant på din arbetsplats? På många industrier råder uppfattningen att tryckluft i princip är gratis. Sanningen är den motsatta. Tryckluft tillhör en av våra dyraste energikällor.

Silvents lösning:

En av flera unika fördelar med Silvents munstycken är att luftförbrukningen kan halveras vid applikationer som exempelvis rengöring, torkning och kylning. Genom Silvents patenterade teknik utnyttjas även den omgivande luften på ett effektivare sätt och mängder av energi sparas.

Tryckluften har många användningsområden. Rätt använd kan den utnyttjas på ett mycket effektivt sätt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70-80% av hörselskadorna inom verkstadsindustrin orsakas av tryckluftsbuller.

Buller är som träningsvärk och skoskav – det är ofarligt och du vänjer dig vid det. Inget påstående kan vara mer fel. Man vänjer sig inte vid buller utan man skadas av det. Tinnitus blir allt vanligare bland verkstadsarbetare. En skadad hörsel går aldrig att reparera. Vem är ansvarig på din arbetsplats?

Silvents lösning:

Silvents patenterade munstycken och säkerhetspistoler reducerar luftturbulensen och sänker därigenom ljudnivån med minst 8-10dB(A), vilket uppfattas av örat som en halvering av ljudnivån. Genom att använda Silvents produkter minskas risken för tinnitus och andra allvarliga hörselskador.

Ett av de största miljöproblemen inom tillverkningsindustrin är den höga och skadliga bullernivån vid tryckluftsanvändning.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Många tror att första bästa rörstump är en bra lösning.

Att handla i servicebutiken är snabbt och enkelt. Men det blir dyrt i längden. Ofta monteras första bästa rörstump när blåsbehov finns. Det fungerar, javisst men 90% av alla dessa “öppet-rörinstallationer” är överdimensionerade och slösar massor av energi. Jobbar ni med snabba och enkla tryckluftslösningar som blir dyra i längden?

Silvents lösning:

Silvent har världens bredaste program av blåsmunstycken. Gemensamt för alla Silvents munstycken är att energi-åtgången minskas väsentligt då blåskraft och blåsmönster enkelt kan anpassas för det arbete som skall utföras. En installation av ett blåsmunstycke blir alltid en effektivare och mer ekonomisk lösning.

Tryckluft har många användningsområden; som renblåsning, sortering, transportering, kylning, torkning med mera.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Användning av tryckluft behöver inte betyda dålig arbetsmiljö.

Hur skulle vi reagera om alla fordon som vi omges av inte vore bullerdämpade? Skulle vi då klara av att vistas i stadstrafik under rusningstid? Det stora behovet av tryckluft inom industrin ifrågasätts inte idag. Men varför acceptera en bullrig arbetsmiljö, som kan leda till stress, huvudvärk och illamående? Vill du medverka till en bättre miljö på din arbetsplats?

Silvents lösning:

Silvents patenterade blåsmunstycken sänker ljudnivån till hälften. En sänkning som innebär avsevärda förbättringar av arbetsmiljön. Att det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och bra arbetsprestation råder det ingen tvekan om.

Idag finns givna bullerföreskrifter att följa från bl a EU:s maskindirektiv och OSHA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Blåspistoler är ofta inte anpassade för ändamålet.

Använder du en skiftnyckel när du skall slå i en spik? Självklart inte! Men de flesta använder samma blås-pistol till alla olika blåsoperationer. Att blåsa bort tunga spiralspånor jämfört med allmän renblåsning kräver inte samma kraft. Visst är det självklart för dig, eller?

Silvents lösning:

Silvent har världens bredaste program av säkerhetspistoler. Det finns alltid en pistol som passar just ditt behov. Med rätt utrustning blir arbetet snabbt, enkelt och effektivt utfört.

Det finns säkerhetspistoler och munstycken för alla olika blåsbehov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hög bullernivå är inte lika med bra blåskraft.

Att högre bullernivå inte ger en starkare motor vet de flesta. Trots det tror många att en högre bullernivå ger en starkare blåskraft. På många industrier lever man med tron att man arbetar med effektiva tryckluftslösningar eftersom bullernivån är hög. Vill du veta den verkliga sanningen om buller och blåskraft?

Silvents lösning:

Hög bullernivå är inte lika med bra blåskraft och tvärtom. Silvents patenterade teknik innebär kortfattat att buller­nivån sänks utan att blåskraften reduceras. Genom forskning och utveckling har Silvent kunskapen att konstruera munstycken som ger minsta möjliga luftturbulens. Det gör att bullernivån kan reduceras med hela 50 %.

Ca 80 miljoner människor i EU utsätts för ljudnivåer som vetenskapsmän och miljöexperter anser oacceptabla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Få känner till skade­riskerna med tryckluft

Skulle du kunna utföra ditt arbete utan hjälp av dina ögon? Tryckluftsanvändning och ögonskador hör tyvärr ofta ihop. Damm, partiklar och spån studsar tillbaka mot operatören. Våra ögon är känsliga och kan skadas allvarligt även av mycket små partiklar. Tillhör du dem som glömmer att skydda ögonen?

Silvents lösning:

Silvents säkerhetspistoler kan utrustas med en skyddsskärm som effektivt hindrar partiklar från att studsa tillbaka mot operatörens ögon. Luftskölden är ytterligare ett exempel på en av våra säkerhetslösningar. Båda produkterna är alternativ till skyddsglasögon och uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA.

Luftskölden och skyddsskärmen är två olika säkerhetslösningar från Silvent som skyddar ögonen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Billiga lösningar blir dyra lösningar.

Goda råd är ofta gratis. Säkert har du tidigare fått rådet att undvika billiga inköp utan tanke på kvalitet eftersom de sällan är lönsamma i längden. Blåsning med öppet rör eller med hjälp av någon enklare form av blåspistol är en billig lösning som blir dyr i längden, genom höga driftskostnader. Lyssna på följande råd och du får en lösning som spar energi.

Silvents lösning:

Silventtekniken utnyttjar tryckluften effektivare och ger en energibesparing på hela 30-50% jämfört med blåsning ur öppet rör. Rätt utrustning i kombination med kunskap minskar dina driftkostnader. Investera i Silvents säkerhetspistoler och munstycken och du gör en bra affär eller som en av våra kunder uttryckte det ”Silvents produkter är en investering för att kunna spara pengar”.

Rätt blåslösning sparar mängder av dyrbar energi vid varje användande.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Många blåsoperationer är inte effektiva.

Att konstruera blåsapplikationer är som att gå på lina. Det är lätt att förstå principen men det är få som behärskar kunskapen. Ändå är det vanligt att man ute i industrin bygger egna blåsapplikationer i tron att man hittat en bra lösning. Tror du att det går att konstruera en lösning som gör ditt blåsarbete effektivare?

Silvents lösning:

Silvent har lång erfarenhet och djup kunskap om tryckluft. Idag finns 1.000-tals referensföretag över hela världen som regelbundet samarbetar med Silvents erfarna applika-tionsingenjörer. Genom Silvents kunskap får de all den hjälp de behöver för effektivare tryckluftsapplikationer, som ger bättre resultat och högre kvalitet.

Robotarm utrustad med två effektiva Silventmunstycken.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10